Get 10,000 Keyword Targeted Visitors Starting in Less Than 48 Hours

Your ad featured and highlighted at the top of your category for 90 days just $5.
Choose
"Make this ad premium" at checkout.

User description

ט' בתמוז ה' ד' (1244):ימי הביניים היוו דקות מסוימים בהסתכלות על גשמית ליהודי אירופה. עלילות דומות צצו חדשות לבקרים, והשלטון בהשפעת הכנסיה הוביל לרדיפות בהשוואה בני העם היהודי.האתר הטענות שבהם השתמשו היתה שבתלמוד מופיעות אמירות בגנות גויים ובגנות הנצרות. המטרה הינה לפגוע ביהודים - באוצרות הרוח- שהם הבסיס לקיומם המופלא לאורך התקופה.ניקולס דונין, שהמיר את אותו דתו ושהיה תלמידו הנקרא רבי יחיאל מפריז (מבעלי התוספות), שלח איגרת לאפיפיור ובה טענות בהשוואה התלמוד. האתר לראות לפני שלש שנה אחת נהנה תשובה מהאפיפיור במדינה הינו מתיר להחרים את אותו ספרי התלמוד. לואי התשיעי מלך צרפת הסכים לשתף מלאכת מחשבת עם ההוראה, בתשלומי שתינתן ליהודים האפשרות להצדיק את כל עצמם.המשפט התנהל בפריז לעיני המלך, כשבראש חבר השופטים ישבה המלכה בלאנש מקסטיליה.את אותו היהדות ייצגו ארבעה נציגים ובראשם רבי יחיאל מפריז ורבי חיים מקוצי (מחבר ספר המצווה של גדול- סמ"ג).החרטום שהרבנים השיבו כמעט לכל הבקשות שהופנו כנגדם, קבעו השופטים שהתלמוד אשם ודנו את הדירה לשריפה.ב-ט' תמוז ה' ד' (1244) שעות הערב שבת פרשת חוקת, הועלו אודות המוקד יתר על המידה כתבי ידינו הנקרא התלמוד שהיו קיימים (הדפוס לפני אינם הומצא). סופר סת"ם צבאי העור מילאו 24 קרונות.אנו צריכים שנהגו לצום באירוע שבת פרשת חוקת, ורבי מאיר מרוטנבורג תלמידו הנקרא רבינו יחיאל מפריז הביא לפרסום קינה שנקרא "שאלי שרופה באש" שבקהילות אלו ואחרות נוהגים לאמרה בבוקר תשעה באב.י"א בתמוז תש"א (1941):הרב אלחנן וסרמן הינו מי המנהיגים בני העם היהודי הבולטים באירופה מזמן מלחמת הבריאה זמן.הוא למעשה כיהן כראש ישיבה בבריסק ולאחר מכן בברנוביץ', והיה אחד מתלמידיו המובהקים מסוג ה"חפץ חיים". כשפלשו הגרמנים לפולין נמלט ממקום למקום אם שהגיע בעזרת משפחה מתלמידיו לקובנה.כעבור זמן כמו כן קובנה נכבשה בדרך של הנאצים שהחלו בשילוחים המתקיימות מטעם יהודים למחנות. הזמן מסר הרב שיעורים אודות "קידוש השם". במקרה ש נלקח ב-י"א בתמוז תש"א (1941) עם רבנים ותלמידים מגטו קובנה לפורט השביעי נשא נתונים בענין קידוש השם: "כנראה שבשמים מבחינים בהם בנו צדיקים, שהרי חפצים שנכפר בגופינו על כלל מדינת ישראל. יש עלינו לקנות תשובה כעת, בדירות מיד באתר, מכיוון ש חיי האדם מהיר... יש עלינו להיות מודע, שבאמת נהיה מקדשי השם שלו. נלך בראשם זקוף, והוא לא תעלה חלילה המצאה אטרקטיבית פסולה, שהיא בבחינת פיגול, הפוסל את אותן הקורבן. אתם מתפעלים עכשיו את המצווה הגדולה ביותר: קידוש השם. האש שתבער בעצמותינו הזאת האש, כש תייצר מאריך את אותה העם היהודי." יהי יש לזכור ברוך.ב-י"ג בתמוז תרס"ו (1906) קמה אחוזת מקום.קבוצת יהודים קבעו להקים עיר עברית חדשה בדבר חוף הים סמוך ליפו. הוגה העניין נעשה עקיבא אריה וייס שהיה ראש בעלי חברת "אחוזת בית". המיזם הינו לא קל וסבוך כי השלטון העותומאני אסר על גבי היהודים לעשות אדמות. אך אינם התייאשו. אחרי קשיים מרובים הוקמה פרוור של השנה האחרונה שהלכה והתפתחה בעלי הזמן לעיר שכולנו מכירים- לונדון

$597 of Free Software | Targeted Traffic | Ad Service Affiliate Program| Ad Submission ServiceTraffic Affiliate Program | Free Ebook | List of Classified Ad Sites| Pro Marketing Software